Skip to main content

Regulamin Baltic Natur Park

WSTĘP

 • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Usługodawcę, które obejmują wynajmowanie domków i apartamentów oraz świadczenie usług dodatkowych.
 • Usługodawca – Baltic Holiday & Homes Sp z o.o. 72-342 Witomierz, Witomierz 1. NIP: 857-193-01-56, KRS: 0000872128, Regon: 387638375. Usługodawca prowadzi ośrodek wypoczynkowy Baltic Natur Park w Niechorzu, ul. Łąkowa 14, 72-350 Niechorze.
 • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi w chwili wpłaty przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy bezzwrotnej przedpłaty (zadatku).
 • Usługobiorca, przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie Usługodawcy balticnaturpark.pl w zakładce “CENY I REZERWACJA” i w dalszej treści Regulaminu nazywany jest „CENNIKIEM”. Ceny zawierają podatek VAT.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00.
  • Recepcja jest czynna od godziny 9:00 do 19.00
  • Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
  • Zameldowania i wymeldowania realizowane są codziennie w godzinach pracy recepcji. Zameldowania w godz.: 16.00 – 19.00, wymeldowania w godz.: 9.00 – 10.00.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 500 zł, która zostanie pobrana w chwili zrealizowania obowiązku meldunkowego w Baltic Natur Park i rozliczona w chwili dokonania wymeldowania Gościa z domku lub apartamentu. Kaucja jest realizowana poprzez preautoryzację na karcie płatniczej Gościa Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku lub apartamentu z uwzględnieniem punktu 7.
 • Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy w chwili wymeldowania Gościa z domku lub apartamentu z tytułu dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu oraz z tytułu wyrządzonych szkód w wynajmowanym domku / apartamencie.  Powyższe koszty mogą zostać potrącone z kwoty uiszczonej w formie kaucji.
 • Po zrealizowaniu obowiązku meldunkowego w Baltic Natur Park Gość zostanie skierowany do odpowiedniego domku lub apartamentu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi Baltic Natur Park.
 • Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku lub apartamentu w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną.
 • Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Palenie tytoniu na terenie obiektu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
 • Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w rejestracji).
 • W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorca jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 • Pobyt zwierząt na terenie Baltic Natur Park jest wykluczony. Naruszenie tego zakazu skutkuje karą w wysokości 500 zł i wypowiedzeniem umowy pobytu ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot dokonanych płatności na rzecz pobytu w Baltic Natur Park.
 • Na terenie Baltic Natur Park obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Baltic Natur Park jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw, boiskach, miejscach rekreacji w Baltic Natur Park jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Pobyt w sąsiedztwie miejsc oznaczonych tabliczkami „wstęp wzbroniony”, „zakaz kąpieli” (np. zbiorniki wodne) tylko pod nadzorem rodziców.
 • Na terenie Baltic Natur Park obowiązuje zakaz korzystania ze zbiorników wodnych oraz zakaz kąpieli. Naruszenie niniejszego zakazu wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność Usługodawcy.
 • Usługodawca przewiduje możliwość „dostawki” w każdym typie domku lub apartamentu. Przez dostawkę rozumie się łóżeczko turystyczne, w którym może przebywać 1 dziecko w wieku do lat 2. Maksymalnie dwie dostawki na jeden domek lub jedna na apartament. Odpłatność zgodnie z „CENNIKIEM”
 • Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe. Ponadto
 • Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 • Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach ze sprzętu grającego, który mógłby zakłócać ciszę i wypoczynek innych Gości.
 • Wszelkie odpady należy umieszczać wyłącznie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Baltic Natur Park. Zaleca się ich segregowanie zgodnie z piktogramami.
 • Korzystanie z atrakcji Baltic Natur Park odbywa się zgodnie z Regulaminem znajdującym się w pobliżu atrakcji.
 • Wjazd na teren Baltic Natur Park samochodem osobowym i skorzystanie z parkingu jest możliwy tylko w przypadku wybrania dodatkowej opcji pobytu w formularzu rezerwacyjnym. Do jednego domku przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe. Odpłatność za parking ujęta jest w „CENNIKU”
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Gościa pozostawione przez Gościa w domku oraz na całym obszarze Baltic Natur Park podczas pobytu i po jego wymeldowaniu.

OPŁATY PODSTAWOWE I DODATKOWE

 • Rejestracja Gości odbywa się na podstawie wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji otrzymanego od Baltic Natur Park zawierającego potwierdzenie dokonania 100% płatności zgodnie z regulaminem sprzedaży dostępnym przy procesie dokonywania rezerwacji.
 • Od każdego domku lub apartamentu pobierana jest opłata przygotowawcza w wysokości 150 PLN i jest ona ujęta w cenie rezerwacji.
 • Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna za dobę zgodna z uchwałą Rady Miasta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZAPISY KOŃCOWE

 • W trakcie dokonywania Rezerwacji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
 • Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Usługobiorca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi Rezerwacji
 • Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, posiada także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w serwisie https://balticnaturpark.pl/ bez zgody Usługodawcy zabronione.
 • Wszelkie spory w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 24 Ponobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Młyńskiej 8, (44-100) Gliwice;
 2. Państwa dane przetwarzane są w celu odpowiedzi na nawiązany kontakt oraz zawarcia i realizacji umowy związanej z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach kompleksu wypoczynkowego Baltic Natur Park ,na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim  – za wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nawiązanego kontaktu oraz realizacji zawartej umowy, a po upływie tego okresu, przez okres konieczny dla zabezpieczenia związanych z nią roszczeń, jak również przez okres  wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 6. Maja Państwo prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

Nie czekaj, sprawdź dostępność apartamentu

Sprawdź dostępność