Regulamin

REGULAMIN

Baltic Natur Park

 

WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Usługodawcę, które obejmują wynajmowanie domków i apartamentów oraz świadczenie usług dodatkowych.
 2. Usługodawca – 24 Pronobel Sp. z o.o. Sp.k., 44-100 Gliwice, ul. Młyńska 8, NIP: 6312665793, REGON 365737189, KRS 0000644229. Usługodawca prowadzi ośrodek wypoczynkowy Baltic Natur Park w Niechorzu, ul. Łąkowa 14, 72-350 Niechorze.
 3. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, do skutecznego zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dochodzi w chwili wpłaty przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy bezzwrotnej przedpłaty (zadatku).
 4. Usługobiorca, przed skorzystaniem z usług hotelarskich świadczonych przez Usługodawcę, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 5. Cennik świadczonych przez Usługodawcę usług jest wskazany na stronie Usługodawcy balticnaturpark.pl w zakładce Cennik i w dalszej treści Regulaminu nazywany jest „CENNIKIEM”. Ceny zawierają podatek VAT.

INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00.
 2. Recepcja jest czynna od godziny 9:00 do 19.00
 3. Obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 4. Zameldowania i wymeldowania realizowane są codziennie w godzinach pracy recepcji. Zameldowania w godz.: 16.00 – 19.00, wymeldowania w godz.: 9.00 – 10.00.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania w ramach kaucji kwoty w wysokości 500 zł, która zostanie pobrana w chwili zrealizowania obowiązku meldunkowego w Baltic Natur Park i rozliczona w chwili dokonania wymeldowania Gościa z domku lub apartamentu.
 6. Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń lub braków w wyposażeniu domku lub apartamentu z uwzględnieniem punktu 7.
 7. Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Usługobiorcy w chwili wymeldowania Gościa z domku lub apartamentu z tytułu dodatkowych usług zamówionych przez Gościa w trakcie pobytu oraz z tytułu kosztów eksploatacji wymienionych w warunkach dokonywania rezerwacji. Powyższe koszty mogą zostać potrącone z kwoty uiszczonej w formie kaucji.
 8. Po zrealizowaniu obowiązku meldunkowego w Baltic Natur Park Gość zostanie skierowany do odpowiedniego domku lub apartamentu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub dostrzeżenia usterek w wyposażeniu, zaleca się niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu personelowi Baltic Natur Park.
 9. Gość jest zobowiązany do dbania o utrzymanie wynajętego domku lub apartamentu w należytym stanie (także poprzez dbanie o jego prawidłowe zabezpieczenie przez zamykanie drzwi na klucz) i do natychmiastowego poinformowania o wyrządzonej szkodzie (na osobie i mieniu), za którą Gość, w przypadku wykazania jego winy, ponosi odpowiedzialność materialną.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 11. Palenie tytoniu na terenie obiektu odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
 12. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim (niewskazanym w rejestracji).
 13. W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorca jest obciążany całkowitą kwotą należną Usługodawcy z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie pobytu należy zgłosić recepcji.
 14. Pobyt zwierząt na terenie Baltic Natur Park jest wykluczony. Naruszenie tego zakazu skutkuje karą w wysokości 500 zł i wypowiedzeniem umowy pobytu ze skutkiem natychmiastowym. Usługobiorcy nie przysługuje zwrot dokonanych płatności na rzecz pobytu w Baltic Natur Park.
 15. Na terenie Baltic Natur Park obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 16. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Baltic Natur Park jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw, boiskach, miejscach rekreacji w Baltic Natur Park jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej. Pobyt w sąsiedztwie miejsc oznaczonych tabliczkami „wstęp wzbroniony”, „zakaz kąpieli” (np. zbiorniki wodne) tylko pod nadzorem rodziców.
 17. Na terenie Baltic Natur Park obowiązuje zakaz korzystania ze zbiorników wodnych oraz zakaz kąpieli. Naruszenie niniejszego zakazu wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność Usługodawcy.
 18. Usługodawca przewiduje możliwość „dostawki” w każdym typie domku lub apartamentu. Przez dostawkę rozumie się łóżeczko turystyczne, w którym może przebywać 1 dziecko w wieku do lat 2. Maksymalnie dwie dostawki na jeden domek lub jedna na apartament. Odpłatność zgodnie z „CENNIKIEM”
 19. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe. Ponadto Usługodawca nie wyraża zgody na rozpalanie grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków.
 20. Usługodawca nie wyraża zgody na korzystanie w domkach ze sprzętu grającego, który mógłby zakłócać ciszę i wypoczynek innych Gości.
 21. Wszelkie odpady należy umieszczać wyłącznie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Baltic Natur Park. Zaleca się ich segregowanie zgodnie z piktogramami.
 22. Korzystanie z atrakcji Baltic Natur Park odbywa się zgodnie z Regulaminem znajdującym się w pobliżu atrakcji.
 23. Wjazd na teren Baltic Natur Park samochodem osobowym i skorzystanie z parkingu jest możliwy tylko w przypadku wybrania dodatkowej opcji pobytu w formularzu rezerwacyjnym. Do jednego domku przypisane są maksymalnie dwa miejsca parkingowe. Odpłatność za parking ujęta jest w „CENNIKU”
 24. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy będące własnością Gościa pozostawione przez Gościa w domku oraz na całym obszarze Baltic Natur Park podczas pobytu i po jego wymeldowaniu.

OPŁATY PODSTAWOWE I DODATKOWE

 1. Rejestracja Gości odbywa się na podstawie wydrukowanego potwierdzenia rezerwacji otrzymanego od Baltic Natur Park zawierającego potwierdzenie dokonania 100% płatności zgodnie z regulaminem sprzedaży dostępnym przy procesie dokonywania rezerwacji.
 2. Od każdego domku lub apartamentu pobierana jest opłata przygotowawcza w wysokości 150 PLN i jest ona ujęta w cenie rezerwacji.
 3. Od każdego Gościa pobierana jest opłata klimatyczna za dobę zgodna z uchwałą Rady Miasta

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZAPISY KOŃCOWE

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Usługobiorca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia usługi Rezerwacji
 5. Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do danych osobowych, posiada także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w serwisie http://balticnaturpark.pl/ bez zgody Usługodawcy zabronione.
 8. Wszelkie spory w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.